servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabile


Echiparea tehnică a clădirilor cu hidranţi de incendiu interiori

Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează, la:

 • construcţiile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr de niveluri;
 • construcţii civile (publice), cu aria construită de peste 600 m2 şi mai mult de 4 niveluri supraterane, cu excepţia imobilelor de locuit;
 • clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi construcţii cu săli aglomerate, indiferent de destinaţie, de ariile construite şi numărul de niveluri;
 • construcţii de producţie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite conform normelor în vigoare, cu arii construite de minimum 750 m2 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420MJ/m2;
 • depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înălţime) şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420MJ/m2, indiferent de aria construită;
 • construcţii sau spaţii publice (cu excepţia locuinţelor) şi de producţie sau depozitare subterane, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;
 • parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme şi cele supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri.

În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidranţi de incendiu interiori se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar gospodăria de apă se dimensionează pentru compartimentul de incendiu cel mai defavorabil din punct de vedere hidraulic (cel mai depărtat pe orizontală de punctul de alimentare cu apă şi situat la cota geodezică cea mai mare).

Nu se prevăd hidranţi de incendiu interiori atunci când apa nu este indicată ca substanţă de stingere şi când stingerea incendiului se asigură cu substanţe speciale (gaze inerte, spumă, abur, pulberi, înlocuitori de haloni etc.), precum şi la construcţiile având numai parter, la care intervenţia în caz de incendiu se realizează de la hidranţii de incendiu exteriori, cu furtun având lungimea de maximum 40 m.

Numărul de hidranţi de incendiu interiori, se determină ţinând seama de numărul de jeturi în funcţiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii (fiecare produs care poate să ardă) şi de raza de acţiune a hidrantului. Numărul de jeturi în funcţiune simultană ai hidranţilor de incendiu interiori, în funcţie de destinaţiile şi caracteristicile clădirilor, este dat în anexa nr. 3 din NP-086/2005. Jeturile simultane, trebuie obţinute de la hidranţii de incendiu situaţi pe acelaşi palier şi în acelaşi compartiment de incendiu al clădirii.

Se asigură protejarea fiecărui punct cu cel puţin două jeturi în funcţiune simultană în:

 • încăperi sau grupuri de încăperi cu risc mare şi foarte mare (categoriile A, B sau C de pericol de incendiu) şi la depozitele cu stive înalte (peste 6m înălţime), care au un volum mai mare de 5000 m3;
 • în clădiri civile (publice) înalte şi foarte înalte;
 • clădiri pentru comerţ cu volum mai mare de 5000 m3;
 • săli aglomerate (numai sala, scena, depozitele şi atelierele anexe);

Pentru clădirile (încăperile şi în general spaţiile) echipate cu instalaţii automate de stingere se asigură protejarea cu un singur jet.

La dimensionarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori, pentru clădirile civile foarte înalte, se respectă următoarele:

 • se prevăd minimum două coloane de alimentare, dimensionate astfel încât fiecare să asigure un debit de apă pentru incendiu de minim 15 l/s pentru clădirile cu volum de până la 50000 m3 şi de minim 20 l/s pentru clădirile cu un volum mai mare de 50000 m3;
 • pe fiecare nivel se prevăd cel puţin 3 sau 4 hidranţi având fiecare un debit minim de 5 l/s, în funcţie de volumul construcţiei, amplasaţi, de regulă, unul faţă de altul, la distanţe astfel încât fiecare punct al clădirii să fie atins de două jeturi având fiecare debitul minim de 5 l/s, conform precizărilor din anexa nr.3 din NP-086/2005, alimentate de la coloane diferite.

Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori

Asigurarea posibilităţilor de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori, potrivit concluziilor desprinse din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, prin alimentarea acestora din reţelele de distribuţie ale localităţilor, atunci când sunt asigurate permanent debitele şi presiunile necesare pe timpul normat de funcţionare al instalaţiei, sau din gospodării proprii de apă şi reţele de distribuţie, corespunzător alcătuite şi dimensionate, ori din sisteme combinate, se realizează la:

 • construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebite (A şi B), indiferent de volum;
 • construcţii şi ansambluri de construcţii civile cu mai mult de două niveluri supraterane şi volum construit mai mare de 5000 m3, cu excepţia locuinţelor;
 • clădiri înalte, foarte înalte şi construcţii cu săli aglomerate;
 • construcţii subterane civile, de producţie, depozitare, parcaje sau garaje;
 • construcţii de producţie sau depozitare cu volum mai mare de 5000 m3;
 • depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria mai mare de 2000m2;
 • depozite cu stive înalte (peste 6m înălţime), categoria A, B sau C de pericol de incendiu;
 • construcţii civile, de producţie şi depozitare, amplasate în localităţi echipate cu reţele exterioare de hidranţi de incendiu.

Hidranţii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecţia construcţiilor amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) şi care nu sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă, precum şi la construcţii izolate de producţie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 şi maximum două niveluri. În asemenea situaţii se recomandă asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenţie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din bazine.

Numărul, tipul, distanţele de amplasare şi debitul specific al hidranţilor exteriori pentru stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei de distribuţie a apei pentru stingerea din exterior a incendiului, Qie [l/s], să fie asigurat pentru fiecare compartiment de incendiu, ţinând seama de schema adoptată pentru stingerea incendiilor (cu pompe mobile sau cu linii de furtun racordate direct la hidranţii exteriori).

Numărul hidranţilor exteriori se determină astfel încât fiecare punct al clădirilor să fie atins de numărul de jeturi în funcţiune simultană, debitul însumat al acestora trebuind să asigure debitul de apă de incendiu prescris pentru fiecare tip de clădire.

Numărul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile agenţilor economici se stabileşte astfel:

 • dacă suprafaţa teritoriului este mai mică de 150 ha, un incendiu;
 • dacă suprafaţa teritoriului este mai mare de 150 ha, se consideră două incendii simultane, alegând două clădiri sau instalaţii care necesită cele mai mari debite de apă de incendiu;
 • dacă în zona sau platforma industrială având o suprafaţă mai mare de 150 ha, se află mai mulţi agenţi economici, fiecare cu incinta mai mică de 150 ha, alimentate cu apă prin reţele comune, reţelele din fiecare incintă se vor calcula considerând un singur incendiu, iar reţelele comune pentru două incendii simultane care necesită cele mai mari debite de apă;
 • pentru zone industriale cu suprafaţa mai mare de 300 ha, numărul de incendii simultane se va stabili de comun acord cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • pentru depozite sau grupe de depozite de cherestea, buşteni, traverse, lemne de foc şi depozite de cărbuni, având o suprafaţă mai mare de 20 ha, se vor lua în calcul două incendii simultane, considerând două sectoare diferite care necesită debitele cele mai mari.

Hidranţii exteriori de incendiu ai reţelelor de joasă presiune se amplasează la 2 m de bordura părţii carosabile a drumului; dacă reţeaua exterioară de alimentare cu apă este amplasată într-o zonă verde, distanţa de la bordura părţii carosabile a drumurilor până la hidranţi va fi de maximum 6 m.

Presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, ţeava de refulare acţionând în punctele cele mai înalte şi depărtate ale acoperişului (stivelor) cu un debit de 5 ... 10 l/s.

Presiune minimă (măsurată la suprafaţa terenului) la hidranţii exteriori de la care intervenţia pentru stingere se asigură folosind pompe mobile, trebuie să fie de minimum 0,7 bar (7 mH2O). Dacă, hidranţii de incendiu sunt alimentaţi cu apă din reţelele exterioare având sarcina hidrodinamică în punctul de racord al hidrantului, Hdisp ≥ 7 mH2O, intervenţia se poate face direct de la hidrant. Din reţelele cu Hdisp < 7 mH2O (reţele de joasă presiune) intervenţia se poate face cu motopompe sau autopompe racordate la hidranţi.

 

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign