servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabileCe inseamna auditul energetic al unei cladiri?

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia. Totodata scopul auditului este si stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri urmăreşte declararea şi afişarea performanţei energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică.

Preocuparea pentru reducerea consumurilor energetice prin adoptarea unor măsuri de utilizare eficientă a energiei domină, într-o măsură din ce în ce mai mare operatorii economici care activează în industrie si în sectorul alimentării centralizate cu energie termică.

Nevoia extinderii acestor preocupări si în alte sectoare finale ale economiei justifică continutul prezentei lucrări care propune două elemente de noutate: adoptarea unor măsuri coerente de reducere a consumurilor energetice în sectorul de servicii, cu aplicatie la industria hotelieră si promovarea cogenerării de înaltă eficientă prin intermediul unei companii de servicii energetice.

Sub numele generic de audit energetic se ascund de fapt trei capitole diferite:

 • Expertiza termica (expertiza energetica) a cladirii - operatie prin care se identifica principalele caracteristici reale termoenergetice ale constructiei si ale instalatiei termice si preparare a apei calde de consum aferente
 • Audit energetic al unei cladiri – studiu compex al comportamentului si al consumurilor energetice ale cladirilor si ale instalatiilor aferente, urmand a se stabili, din punct de vedere tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a constructiei pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de expertiza termica si energetica a cladirii
 • Certificat energetic - document oficial care contine principalele caracteristici termoenergetice ale constructiei rezultate din activitatile de expertiza energetica

Metodologia de realizare a auditului

Reglementarile tehnice in domeniu sunt alcatuite din trei parti:

 • Partea I – Anvelopa clădirii
 • Partea a II-a – Performanţa energetică a instalaţiilor aferente clădirii
 • Partea a III-a – Auditul si certificatul de performanţă energetică a clădirii.

Acestea au ca obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare şi certificare a performanţei energetice atât pentru clădirile noi cât şi pentru cele existente, având diverse funcţiuni, (PEC), transpunând în România prevederile Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European prin Legea nr. 372/2005.

Partea I stabileşte metodolologia de determinare a caracteristicilor higro-termo-energetice ale elementelor care alcătuiesc anvelopa clădirii – subsistem al produsului clădire (elemente de construcţie exterioare, în contact direct cu aerul exterior şi cu solul, sau elemente de construcţie interioare care delimitează spaţiul încălzit faţă de spaţii mai puţin încălzite), în vederea utilizării lor

Partea a II-a vizează caracterizarea celorlalte subsisteme ale produsului clădire care sunt instalaţiile şi echipamentele clădirii

Partea a III-a tratează metoda de întocmire a auditului energetic al clădirii şi a certificatului de performanţă energetică a clădirii

Reglementarile tehnice stabilesc, de asemenea, cerinţele de performanţă şi valorile normate/valori de referinţă ale nivelurilor de performanţă termică ale clădirii şi elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, diferenţiate pentru diversele categorii şi tipuri de clădiri, zone climatice etc.

Prin reglementari oferă de asemenea şi un instrument pentru:

 • verificarea realizării unui nivel de confort higro-termic şi a unor condiţii igienico-sanitare corespunzătoare pentru utilizatori, precum şi a unor condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii şi proceselor tehnologic la clădirile industriale ;
 • evaluarea gradului de izolare termică a clădirii în raport cu valorile de referinţă stabilite în scopul reducerii consumului de energie termică în exploatare şi a protecţiei mediului prin reducerea emisiilor poluante în atmosferă.

Domeniul de aplicare este cuprins de:

 • clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex, ş.a.)
 • clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri)
 • birouri
 • creşe, grădiniţe, cămine, internate
 • clădiri de învăţământ
 • spitale, policlinici
 • hoteluri şi restaurante
 • clădiri pentru sport
 • clădiri pentru servicii de comerţ
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare)

Prevederile nu se aplică la următoarele categorii de clădiri:

 • clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior
 • clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere

Clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie:

 • clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an
 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2
 • clădiri cu regim special de exploatare

Prevederile prezentei reglementări nu se aplică clădirilor şi încăperilor la care se impun cerinţe speciale ale regimului de temperaturi şi de umiditate, cum sunt: spaţiile frigorifice, cele cu mediu agresiv, ş. a.

Terminologie

Clădire: ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.

Anvelopa clădirii: Totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale, care delimiteză volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîcălzite din exteriorul clădirii.

Performanţa energetică a clădirii (PEC) - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie. Beneficiarii programului de reabilitare termica

Cladirilor de locuit multietajate ce intrunesc urmatoarele criterii de selectie tehnica:

 • anul construirii (anul receptiei cladirii), in intervalul 1950-1985, avand prioritate cele cu o vechime mai mare;
 • zona climatica, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind in: zona IV, zona III, zona II, zona I, one climatice stabilite prin reglementarile tehnice in vigoare;
 • regimul de inaltime al cladirii, avand prioritate cele cu mai multe niveluri;
 • numarul de apartamente, avand prioritate cele cu numar mai mare de apartamente;
 • suprafata desfasurata, avand prioritate cele cu suprafata desfasurata mai mare;
 • modul de inregistrare (contorizat/pausal) si consumul de energie termica din ultimul an calendaristic pentru incalzire si alimentare cu apa calda menajera, avand prioritate cele contorizate si cele cu consum mare de agent termic inregistrat in ultimul an calendaristic;
 • existenta unor factori cu efecte agravante asupra igienei si sanatatii oamenilor (igrasie, mucegai etc.);
 • densitatea populatiei din zona de amplasare, avand prioritate cele amplasate in zone dens populate;

Etape in cadrul programul de reabilitare termica

 • Identificarea si inventariarea cladirilor de locuit multietajate
 • Notificarea asociatiilor de proprietari/locatari privind conditiile de eligibilitate si criteriile tehnice de selectie si modul de finantare a serviciilor si lucrarilor de reabilitare a cladirilor de locuit
 • Aprobarea în adunarea generala a proprietarilor a deciziei de interventie pentru reabilitarea termica a cladirii
 • Fundamentarea si aprobarea programelor anuale
 • Semnarea conventiei-cadru intre coordonatorul programului anual si asociatiade propietari
 • Expertizarea energetica si intocmirea raportului de expertiza
 • Emite certificatul energetic si obtinerea certificatul de urbanism
 • Realizarea studiului de fezabilitate (auditul energetic)
 • Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti solutiilor pentru reabilitarea termica fundamentala în studiul de fezabilitate
 • Proiectarea lucrarilor de reabilitare termica (faza PT+CS+DE)
 • Emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica
 • Executarea lucrarilor de reabilitare
 • Receptia finala a lucrarilor

Facilitati fiscale

Cei care vor lua decizia de reabilitare a clădirii vor benefia de importante facilităţi fiscale:

 • expertiză, audit energetic şi proiectare reabilitare termică finanţate din alocaţii de la bugetul de stat
 • subvenţie de la bugetul de stat de pana la 75% din valoarea lucrărilor de reabilitare termică
 • scutirea de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică
 • scutirea de impozit pe locuinţă pe perioada de rambursare a creditelor obţinute pentru reabilitarea termică


 
Energy Systems EngineeringSnowdesign